ipx-680相泽南

ipx-680相泽南

小儿急慢惊风,五疳八痢,蜜水、薄荷一叶同磨下。燥结一证,稍有分别。

肝气伤,则魂无所归。如肺经痛,恶寒、气急、胀满、痛引缺盆,宜参苏饮、香苏散、苏合丸之类。

其多汗而濡者,此其逢湿甚也。其脉沉细者,阴脉也。

愚医徒知峻补下田,非惟不能生水滋阴,而反见衰悴。至天明大便如烂鱼肠,小便赤为验。

得于坐卧湿地,或寒月涉水,或冒雨雪,或坐卧砖石,或风冷处使内过劳。 外台桔梗白散治咳而胸满,振寒,脉数,咽干不渴,时出浊唾腥臭,久久吐脓如米粥者,为肺痈。

烈热迫肺,肺将腐伤,故气逆而咳。如饮酒素少人,但以随量取醉。

Leave a Reply